Všeobecné obchodní podmínky a školní řád autoškoly

1. Smlouva o výuce a výcviku

Smlouva o poskytnutí výuky a výcviku mezi autoškolou a žadatelem o řidičské oprávnění (dále jen žadatel) se uzavírá dle zákona 40/1964 sb., občanského zákoníku a zákona 247/2000 sb., o získání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů. Uzavřením smlouvy se rozumí osobní účast žadatele na zápisu do kurzu, na kterém autoškole předá podepsanou žádost o řidičské oprávnění, lékařem potvrzená posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, složí zálohu na kurzovné a zapíše se k výuce a výcviku.

Autoškola se zavazuje na základě takto uzavřené smlouvy poskytnout žadateli teoretickou výuku a praktický výcvik k získání řidičského oprávnění a dále zajistit žadateli konání závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti. Průběh výuky, výcviku a zkoušky se řídí zákonem 247/2000 sb. ve znění pozdějších předpisů. Obsah výuky a výcviku se řídí prováděcí vyhláškou č.167/2002 Sb.(dále jen „vyhláška“).

Podmínky přijetí k výuce a výcviku

Provozovatel autoškoly přijme k výuce a výcviku k získání řidičského oprávnění osobu, která

  • podá písemnou žádost; pokud je žadatel mladší 15 let, musí být žádost doložena písemným souhlasem, tj podpisem jeho zákonného zástupce v žádosti o řidičské oprávněníke dni ukončení výuky a výcviku dosáhne věku předepsaného pro udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny podle zvláštního zákona, přičemž od zahájení výuky a výcviku k jejich ukončení nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců
  • není nezpůsobilá k právním úkonům,
  • je zdravotně způsobilá k řízení motorového vozidla podle zvláštního zákona,
  • má trvalý pobyt na území České republiky nebo přechodný pobyt na území České republiky, který trvá alespoň 185 dní, pokud osoba neprokáže, že se na území České republiky připravuje na výkon povolání po dobu nejméně 6 měsíců,
  • splní další podmínky, pokud je pro získání řidičského oprávnění vyžaduje zvláštní záko
  • není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.

Žadatel uzavřením smlouvy potvrzuje, že je srozuměn s obchodními podmínkami a školním řádem autoškoly.

2. Kurzovné

Výše kurzovného pro jednotlivé druhy výuky výcviku je upravena platným ceníkem, umístěným na stránkách www.autoskola-venglar.cz.

Při nástupu do kurzu je žadatel povinen složit zálohu na kurzovné ve výši 2.000 Kč. Záloha je součástí celkové ceny kurzu a slouží k potvrzení zájmu žadatele účastnit se výuky a výcviku a k hrazení fixních nákladů na výuku teoretických předmětů autoškoly. Okamžikem složení zálohy je žadateli závazně rezervováno místo v kurzu a při nejbližší možné příležitosti mu bude instruktorem předána tzv. „průkazka“, do které učitel zaznamenává účast na výcviku a kterou je žadatel povinen předkládat při každé hodině výcviku. Dokud nebude záloha uhrazena, není možné zahájit ani praktickou ani teoretickou výuku !

Kurzovné je možné uhradit v plné výši nebo maximálně na tři splátky, přičemž nejnižší možná částka k uhrazení je 2000 Kč. Kurzovné lze uhradit výhradně bezhotovostně vložením/převodem na účet Komerční banky nebo složenkou České Pošty. Pro identifikaci platby žadatel uvede jméno žáka a jako specifický symbol žákův datum narození ve formátu DDMMRRRR (např. 1.1.1987 => 01011987).

Žadateli bude vždy umožněno absolvovat tolik praktických jízd, kolik jich bude mít aktuálně uhrazeno!

Kurzovné musí být v plné výši uhrazeno nejpozději jeden den před závěrečnou zkouškou. Pokud nebude kurzovné uhrazeno, vyhrazuje si autoškola právo nepředvést žadatele k závěrečné zkoušce, a to do doby než žadatel splní své závazky vůči autoškole.

3. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy je možné ze strany žadatele i autoškoly. Oznámení o předčasném ukončení výcviku musí být druhé straně vždy předáno v písemné podobě. Odstoupení se považuje za právně účinné dnem následujícím po dni doručení písemného odstoupení od smlouvy.

V případě předčasného ukončení výcviku bude provedeno na základě předložených dokladů vyúčtování výcviku a výuky. Došlo-li při splácení kurzovného k přeplatku, autoškola jej žadateli vrátí. Došlo-li k nedoplatku, je žadatel povinen kurzovné doplatit.

Na požádání žadateli autoškola v termínu dle dohody, nejpozději však do 30 dnů, vystaví doklad o absolvované výuce a výcviku.

4. Odstoupení od smlouvy ze strany autoškoly

Autoškola si vyhrazuje právo nezahájit výcvik a nebo nepokračovat v již zahájeném výcviku, pokud žadatel pozbyl zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, byl mu vysloven správním orgánem a nebo soudem trest zákazu řízení motorových vozidel, během výcviku zvlášť hrubým způsobem opakovaně porušuje pokyny instruktora a tím ohrožuje bezpečnost silničního provozu, majetek autoškoly nebo život a zdraví ostatních účastníků silničního provozu, a nebo se opakovaně bez řádné omluvy nedostavil na objednanou hodinu praktického výcviku.

Pokud bude žadateli vysloven zákaz řízení motorových vozidel v průběhu kurzu, je povinen o tom neprodleně autoškolu informovat. V takovém případě se považuje výcvik za ukončený ze strany žadatele.

5. Odstoupení od smlouvy ze strany žadatele

Žadatel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.

Autoškole v případě předčasného ukončení výuky a výcviku ze strany žadatele vzniká nárok na uhrazení nákladů na provedený výcvik a dále na smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč. Smluvní pokuta bude zaúčtována do závěrečného vyúčtování kurzovného.

6. Zanechání studia

Pokud uplynula od poslední cvičné jízdy a nebo od ukončení teoretické výuky doba přesahující 6 měsíců, ve které si žadatel neobjednal u svého instruktora a nebo u vedení autoškoly žádnou cvičnou jízdu, a žadatel v této době nepožádal autoškolu o přerušení a nebo odklad dalšího výcviku, vyhrazuje si autoškola právo považovat takové jednání za zanechání studia. Ukončení výcviku se provede podle pravidel pro odstoupení od smlouvy ze strany žadatele.

7. Cvičné jízdy

Vyučovací hodina trvá 45 minut. Cvičná jízda trvá 2 vyučovací hodiny, pokud se žadatel a instruktor výslovně nedohodnou na rozdělení cvičné jízdy na dvě samostatné vyučovací hodiny.

Před zahájením cvičné jízdy je instruktor povinen zaznamenat stav tachometru do knihy jízd. Po skončení cvičné jízdy zaznamená konečný stav tachometru a žadatel záznam podepíše.

Cvičné jízdy objednává žadatel vždy u svého instruktora. Termín jízdy je závazný. Cvičnou jízdu, kterou má žadatel již objednanou a na kterou se nemůže dostavit, omlouvá nejpozději 24 hod. před smluveným termínem jízdy, a to telefonicky nebo pomocí SMS svému instruktorovi. Smluvní pokuta za neomluvenou neúčast a nebo zmaření jízdy ze strany žadatele činí 300 Kč, slouží k pokrytí nákladů na ušlou mzdu instruktora, a je splatná před zahájením první následující lekce výcviku.

Žadatel i instruktor autoškoly jsou povinni dostavit se na cvičnou jízdu včas na smluvené místo. Pokud se instruktor a nebo žadatel nemohou např. kvůli dopravní situaci dostavit včas, informují se o tom vzájemně telefonicky, a to neprodleně (alespoň 15 minut před smluveným začátkem jízdy).

Pokud se žadatel nedostaví na objednanou cvičnou jízdu bez omluvy, je instruktor povinen čekat na smluveném místě 15 minut, během této doby učiní pokus kontaktovat žadatele telefonicky. Po překročení této doby se jízda považuje za zmařenou ze strany žadatele. Pokud se žadatel dostaví se zpožděním, je smluvená jízda pokrácena o dané zpoždění, pokud se žadatel a instruktor nedomluví jinak (záleží na časových možnostech instruktora).

Pokud se instruktor nedostaví na objednanou jízdu bez omluvy, je žadatel povinen čekat na smluveném místě 15 minut, během této doby učiní pokus kontaktovat instruktora telefonicky. Pokud se žadateli nepodaří kontaktovat instruktora během 15 minut, považuje se jízda za zmařenou ze strany instruktora. Žadatel se v takovém případě neprodleně obrátí na vedení autoškoly, se kterým vzniklou situaci vyřeší. Zmeškaný čas jízdy zaviněný instruktorem autoškoly bude nahrazen bezplatným prodloužením některé z následujících výcvikových lekcí nebo zařazením mimořádné náhradní lekce.

Žadatel se zavazuje, že se ke cvičné jízdě i závěrečné zkoušce dostaví ve stavu, kdy jeho způsobilost nebude dle platných právních norem vyloučena např. požitím alkoholu, návykové látky apod. V případě, že žadatel způsobí autoškole škodu ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorového vozidla, nese plnou odpovědnost za její náhradu.

Žadatel o řidičské oprávnění je povinen dostavit se ke cvičné jízdě v pevné obuvi (je vyloučena obuv pásková a nebo s volnou patou). Žadatel o řidičské oprávnění skupiny A je dále povinen se na jízdu dostavit oblečen do pevných dlouhých kalhot a bundy. Autoškola si vyhrazuje právo neprovést cvičnou jízdu, pokud instruktor vyhodnotí oblečení žadatele jako nevyhovující.

8. Závěrečné zkoušky

K závěrečné zkoušce z odborné způsobilosti (dále jen zkouška) bude žadatel předveden nejdříve po splnění povinného rozsahu výuky a výcviku dle zákona 247/2000 sb. Termíny zkoušek přiděluje autoškole MÚ města Lysá nad Labem a autoškola nemůže do jejich plánování zasáhnout. Termíny zkoušek se žadatel o řidičské oprávnění dozví vždy s dostatečným časovým předstihem od svého instruktora.

Předvedení k řádné závěrečné zkoušce je zahrnuto v ceně kurzu. Součástí kurzovného není správní poplatek městskému úřadu, který žák platí přímo úřadu. Za předvedení k opakované zkoušce (tj. zkouška z testů nebo zkouška z jízd, případně obojí) žák platí autoškole 300Kč a městskému úřadu příslušný správní poplatek.

Pokud se žadatel nemůže dostavit na objednaný termín zkoušky, omlouvá se nejpozději 24 hodin před zahájením zkoušky, a to instruktorovi a nebo vedení autoškoly pomocí e-mailu, SMS a nebo telefonicky, a to nejpozději 24 hod. před zahájením zkoušky.

Pokud se žák bez omluvy nedostaví na objednaný termín první zkoušky a nebo opakované zkoušky z praktické jízdy, zavazuje se uhradit autoškole smluvní pokutu ve výši 500 Kč, která slouží k pokrytí ušlé mzdy instruktora a nákladů autoškoly na přípravu a organizaci zkoušek. Pokud k zmeškání zkoušky vedly zvlášť závažné důvody (zdravotní, rodinné atp.), může žák požádat vedení autoškoly o prominutí pokuty.

Autoškola si vyhrazuje právo nepředvést k opakované zkoušce žadatele, který se bez řádné omluvy nedostavil na předchozí zkoušku a neuhradil smluvní pokutu, a dále žadatele, jehož nedostatečná úroveň odborné způsobilosti vylučuje úspěšné složení zkoušky, a žadatel neučinil žádný krok ke zvýšení své odborné způsobilosti např. pokračovacím výcvikem nebo konzultací.

9. Pojištění – škody

V cenách výcviku je zahrnuto zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, se kterými je prováděn výcvik. V případě dopravní nehody se dle zákona rozlišuje zavinění žáka a instruktora. Zda instruktor mohl dopravní nehodě zabránit či nikoliv.

10. Závěrečná ustanovení

Žadatel má právo požadovat změnu instruktora v případě, že není s průběhem výuky spokojen.

Pokud žadatel nesouhlasí s jakýmkoli rozhodnutím instruktora, může se odvolat k vedení autoškoly.

Pokud žadatel nesouhlasí s rozhodnutím vedení autoškoly, má právo absolvovat další výcvik a zkoušku ve kterékoli jiné autoškole v České republice. V takovém případě se výuka a výcvik ukončí podle pravidel pro odstoupení od smlouvy ze strany žadatele.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 6. 3. 2019.

PŘIHLÁŠKA
close slider
Zahájit chat
Jak Vám můžu pomoci?
Dobrý den, chcete řidičák na auto a potřebujete poradit? Rád Vám zodpovím Vaše dotazy...